۳۰ شهریور ۱۳۸۱

اولین دامنه خود را بنام گروه نرم افزاری دیبا ثبت کردیم.
www.dibasoftware.com 
متولد شد.

 « برگشت