ثبت اولین دامنه گروه بنام Dibasoftware

اولین دامنه خود را بنام گروه نرم افزاری دیبا ثبت کردیم.
www.dibasoftware.com 
متولد شد.

 

۳۰ شهریور ۱۳۸۱