۴ دی ۱۳۸۱

طراحی اولین سایت ما با نرم افزار ماکرومیدیا فلش که در نوع خود بدعت و بینظیر است.
این سایت به سفارش شرکت مدارچاپی پدید و کاملا گرافیکی طراحی شد.
آدرس سایت سال 1397 : www.padid-pcb.com« برگشت